Dlaczego grzech niszczy godność człowieka?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:39
Człowiek jako wolna istota ma możliwość udzielania Panu Bogu zarówno pozytywnej jak i negatywnej odpowiedzi na Jego wezwanie do udziału w Bożym życiu i Bożym szczęściu. Odrzucenie Bożego zaproszenia nazywane jest w języku religijnym grzechem.
więcej

Co sprzyja czynieniu dobra przez człowieka?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:36
Dobro zakorzenione i ugruntowane w osobie ludzkiej określa się mianem cnót i darów Ducha Świętego. Cnota jako stała dyspozycja rozumu i woli reguluje postępowanie człowieka, porządkuje jego uczucia oraz kieruje jego postępowaniem w celu upodobnienia się osoby ludzkiej do Boga.
więcej

Czym jest sumienie człowieka?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:34
Sumienie uważane jest za właściwość wypływającą z wnętrza człowieka, która uzdalnia do świadomego i wolnego kształtowania własnego życia oraz podejmowania w nim decyzji dotyczących określonych działań. Jest ono swego rodzaju władzą, organem czułym na wartości moralne. Posiada zdolność rozpoznawania jakości ludzkiego postępowania: dobra, które należy czynić i zła, którego trzeba unikać. Chrześcijanie uważają je za najtajniejszy ośrodek i sanktuarium człowieka, w którego wnętrzu rozbrzmiewa głos samego Boga. Ono też w sposób istotny odróżnia człowieka od każdej innej istoty żywej.
więcej

Jakie znaczenie mają ludzkie uczucia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:32
Uczucia skłaniają człowieka do działania lub go od niego odwodzą. Podstawowym uczuciem człowieka jest miłość, wywołana upodobaniem dobra. Dzięki niej człowiek pragnie osiągnąć dobro i ma nadzieję na jego uzyskanie. Osiąganiu dobra zawsze towarzyszy uczucie przyjemności i radości. Natomiast w przypadku czynienia zła doświadcza smutku lub gniewu.
więcej

Kiedy ludzkie czyny są dobre, a kiedy złe?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:30
Ocena ludzkiego postępowania zależy od wybranego przedmiotu działania (to, co się robi), intencji działającego (to, co się zamierza osiągnąć przez dany czyn) oraz od okoliczności, które towarzyszą działaniu. O dobru lub złu konkretnego czynu decyduje przedmiot. Ważna jest również intencja działającego. Nie można jednak usprawiedliwić złego działania podjętego w dobrej intencji. Cel bowiem nie uświęca środków.
więcej

Czego domaga się Pan Bóg zapraszając człowieka do udziału w swoim szczęściu?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:28
Każdy człowiek - jako obraz i podobieństwo Boże - jest ze swej natury istotą wolną i odpowiedzialną. Przysługuje mu prawo korzystania z wolności moralnej i religijnej. Ten przywilej pociąga za sobą konsekwencje: to człowiek ma obowiązek odkrywać szczęście, którym Pan Bóg chce go obdarować, a nadto o nie całym swym postępowaniem zabiegać.
więcej

Czym jest powołanie ludzi do szczęścia?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 11:25
Boże dzieło stworzenia obrazuje pragnienie Boga, by dzielić się z całym stworzeniem szczęściem, którego źródłem i dawcą jest sam Bóg. Jest ono darem. O jego przyjęciu decyduje człowiek korzystając z posiadanej wolności. O tym, jak być szczęśliwym według zamiarów Boga nauczał ludzi Jezus Chrystus. Centralny temat Jezusowego orędzia stanowią błogosławieństwa (Mt 5, 3-12). W nich potwierdził miłość Boga do ludzi, a także powołanie człowieka do życia z Nim w jedności i szczęściu przez całą wieczność.
więcej

Co wnosi w naturę człowieka posiadana godność?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 10:32
To, że stawiamy pytania, nawet wówczas, gdy nie znajdujemy na nie zadowalającej odpowiedzi, wskazuje stan niepewności. Racjonalne decyzje, rozstrzygające o całości życia ludzkiego można oprzeć tylko na odpowiedziach. Odpowiedzi takie otrzymujemy w dyskusjach na temat problemów etycznych. Staramy się przy tym uzasadniać je bardziej lub mniej racjonalnymi argumentami moralnymi, które mają potwierdzać słuszność podejmowanych działań. W tego rodzaju sytuacjach w sposób nieuświadomiony odwołujemy się do posiadanej godności. Czym ona jest? Jakie posiada znaczenie dla człowieka?
więcej

Czego pragniemy?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Piątek, 4 stycznia 2013, godz. 10:28
Na dręczące ludzi pytania o sens ich życia na ziemi jedni widzą go w zdobywaniu najwyższych stanowisk czy władzy. Inni tego sensu - a także własnego szczęścia - doszukują się w bezpiecznym bytowaniu, jeszcze inni w możliwościach zdobywania wiedzy umożliwiającej poznawanie świata, w którym żyją.
więcej

Czemu służy poświęcanie przedmiotów?

Katechizm Kościoła Katolickiego
Czwartek, 29 listopada 2012, godz. 10:03
Poza sprawowaniem sakramentów świętych Kościół wypełnia także inne celebracje liturgiczne, które nie są sakramentami. Celebracjami takimi są na przykład takie nabożeństwa jak droga krzyżowa, Gorzkie Żale, adoracje itd. Przez te celebracje wspólnoty wierzących wielbią Boga oraz wypraszają dla siebie i dla świata Boże błogosławieństwo.
więcej

 

 

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook