Zebranie plenarne Episkopatu Polski - synteza

Dokument społeczny i wskazania dotyczące postępowania w przypadkach pedofilii wśród duchowieństwa przyjęli polscy biskupi podczas zakończonego dziś w Warszawie dwudniowego zebrania Konferencji Episkopatu Polski. Dyskutowali też m.in. o obecności Kościoła w świecie współczesnym w związku z wyzwaniami nowej ewangelizacji a więc działań Kościoła kierowanych do tych chrześcijan, którzy porzucili praktyki religijne. Sprawy finansowe Kościoła

 

Przeczytaj Komunikat z 357. zebrania plenarnego KEP »

 

Podczas 357. zebrania plenarnego dyskutowano o finansowaniu przez państwo niektórych wymiarów działalności Kościoła - będzie to także temat czwartkowego spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu. Relacjonując obrady bp Stanisław Budzik powiedział KAI, że Kościół opowiada się dialogiem z rządem na temat całościowego uregulowania kwestii związanych z finansowaniem określonych działań Kościoła na rzecz społeczeństwa. Przewodniczący Komisji Konkordatowej zapowiedział, że do poszukiwania takiego całościowego systemu zobowiązuje obie strony (państwo i Kościół) art. 22 Konkordatu, który do dziś nie został wypełniony. - Chcemy całościowo omawiać te sprawy, a nie tylko fragmentaryczne kwestie, takie jak ubezpieczenia osób duchownych czy Fundusz Kościelny - dodał. W Polsce niezbędne są systemowe rozwiązania w tym zakresie, analogicznie jak to zostało rozwiązane w innych krajach.

 

Na pytanie, jaki kształt prawny miałoby mieć całościowe rozwiązanie spraw finansowych, abp Budzik odpowiedział, że mógłby być to albo aneks do Konkordatu, albo odpowiednie rozwiązania ustawodawcze idące w ślad za ustaleniami pomiędzy stroną rządową a Konferencją Episkopatu Polski, delegowaną do tych rozmów przez Stolicę Apostolską.

 

Odnosząc się do jutrzejszego spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli rządu RP i Episkopatu bp Wojciech Polak zadeklarował, że Konferencja Episkopatu Polski dostrzega potrzebę zbudowania nowoczesnego modelu w tym zakresie, nawiązującego do wzorców wypracowanych w państwach europejskich.

 

Kościół chce także usprawnić zarządzanie finansami w diecezjach tak, aby w przyszłości powstał ujednolicony system zarządzania kościelnym majątkiem, zgodny z aktualnym prawem kanonicznym i cywilnym. - To wyjaśniłoby "podnoszony czasem brak transparentności" finansów Kościoła - powiedział KAI metropolita katowicki abp Wiktor Skworc. Nad nowymi rozwiązaniami pracuje na razie zespół ekonomów reprezentujących poszczególne metropolie, w skład których wchodzą diecezje.

 

Były przewodniczący Rady Ekonomicznej Episkopatu Polski podczas zebrania plenarnego o podjętej w ub. roku przez Radę Biskupów Diecezjalnych woli uporządkowania kwestii materialnej i finansów po stronie kościelnej.

 

Abp Skworc mówił wówczas na Jasnej Górze, że na finansowej przejrzystości Kościół może tylko zyskać i byłoby dobrze, gdyby każda diecezja publikowała swój roczny bilans. Dziś zależy to od ordynariusza danej diecezji.

 

Wcześniej, 23 lutego, o uporządkowaniu finansów w diecezjach mówili także ekonomowie reprezentujący poszczególne metropolie. Zebrane przez specjalnie powołany zespół ekonomów propozycje zostaną opracowane w formie dokumentu, który stanie się aneksem do uchwał II Polskiego Synodu Plenarnego.

 

Dokument społeczny

 

Biskupi przyjęli kilkudziesięciostronicowy dokument społeczny. Porusza on najpilniejsze problemy współczesnej Polski - jest adaptacją społecznego nauczania Kościoła do naszych warunków, a w sposób szczególny nawiązuje do społecznej encykliki Benedykta XVI "Caritas in veritate". - Dokument ten wzywa nas wszystkich do ogromnego wysiłku w zakresie ochrony godności człowieka i jego praw. Jest też apelem by w życiu społecznym kierować się normami moralnymi i wartościami - powiedział KAI bp Kupny, przewodniczący Rady Społecznej Konferencji Episkopatu Polski.

 

Dokument poświęcony jest m.in. ukazaniu i promocji integralnego obrazu człowieka, w świetle antropologii chrześcijańskiej. Zajmuje się także kulturą, gdyż - jak zaznaczył bp Kupny - to właśnie od środowiska kulturowego, w którym człowiek żyje w dużej mierze zależy jego rozwój.

 

Biskupi dużo uwagi poświęcają analizie obecnej sytuacji gospodarczej. Towarzyszy temu apel o respekt dla wartości etycznych w sferze ekonomii oraz finansów. Autorzy listu wykazują, że luka w tym zakresie prowadzi do nieuchronnego kryzysu.

 

Wiele miejsca w dokumencie społecznym Episkopatu zajmuje analiza stosunków miedzy pracodawcami a pracownikami w duchu zasady sprawiedliwości.

 

Jest też mowa o rodzinie - jako podstawowej instytucji społecznej - która winna być otaczana szczególna troską, a jej prawa nie mogą być ograniczane przez żadne ustawodawstwo.

 

Biskupi apelują też o przestrzeganie etycznych standardów w życiu politycznym. Przypominają, że zgodnie z katolicką nauką społeczną polityk winien kierować się prawym sumieniem i cnotami: roztropności, męstwa, umiaru, sprawiedliwości i prawdy.

 

Biskupi tłumaczą w liście, że Kościół ma charakter ponadpartyjny i nie utożsamia się z żadnym z istniejących ugrupowań. - nie utożsamiamy się z żadna partia polityczną, lecz otwieramy się na współpracę w zakresie budowania dobra wspólnego - wyjaśnił.

 

Paterze Kościoła apelują ponadto o większe zaangażowanie społecznie i polityczne ze strony świeckich katolików. Przypominają, że prawo i obowiązek uczestniczenia w polityce dotyczy wszystkich i każdego, chociaż formy tego udziału i płaszczyzny na jakich się on dokonuje, mogą być bardzo różne.

 

Jest też mowa o prawie Kościoła do udziału w przestrzeni życia publicznego. W zdecydowany sposób biskupi przypominają, że każdy wierzący ma prawo do wyznawania religii, nie tylko indywidualnie ale i zbiorowo, nie tylko prywatnie ale i publicznie. Dokument zostanie opublikowany w ciągu dwóch tygodni.

 

Wobec pedofilii

 

Biskupi przyjęli też dokument ws. postępowania w przypadkach pedofilii wśród duchowieństwa. Jest to znowelizowana istniejącej już od kilku lat instrukcji, a związana z listem okólnym z ub. r. kard. Williama Levady, przewodniczącego Kongregacji ds. Nauki Wiary, skierowanym do wszystkich Konferencji Biskupich

 

Polskie prawo przewiduje odszkodowanie i zadośćuczynienie - powiedział dziennikarzom rzecznik Episkopatu pytany o to, czy Kościół w Polsce będzie wypłacał odszkodowania ofiarom pedofili. Ks. dr Józef Kloch podkreślił, że nie można porównać realiów polskich do amerykańskich, gdzie za przypadki pedofilii w Kościele, próbowano postawić przed sądem Benedykta XVI.

 

- Szóste przykazanie Boże obowiązuje od zawsze i nie ma żadnych przywilejów w tym względzie - powiedział dziennikarzom abp Józef Michalik. Przewodniczacy KEP zaznaczył, że ważne jest dobro ofiar, ich ochrona, ale też nie można zapominać o prawie do obrony dobrego imienia osoby oskarżanej. Zwłaszcza anonimy powinny być sprawdzane, a w razie potwierdzenia należy od razu uniemożliwić takiej osobie kontakty z małoletnimi.

 

Już miesiąc temu sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak wyraził nadzieję, że dzięki temu dokumentowi Kościół w Polsce będzie działał "w duchu troski o oczyszczenie, o dobro ofiar oraz o to, by w Kościele prawda i duch Ewangelii były na pierwszym miejscu".

 

Zdaniem sekretarza Episkopatu dokument stanowi kontynuację dotychczasowej troski Kościoła w Polsce w odniesieniu do przypadków pedofilii. - Nie można powiedzieć, że do tej pory Kościół się tym nie interesował lub że teraz dopiero otrzymuje jakieś nowe narzędzie, skoro w 2009 roku biskupi przyjęli stosowny w tej materii dokument określający sposób postępowania w podobnych sytuacjach - ocenił sekretarz generalny KEP.

 

Nowa ewangelizacja

 

Kwestie nowej ewangelizacji omawiał podczas zebrania plenarnego bp Grzegorz Ryś stojący na czele Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Wyniki przeprowadzonej ostatnio ankiety wykazały, że w Polsce jest blisko 300 wspólnot zajmujących się taką działalnością. Są to szkoły ewangelizacji, wspólnoty życia chrześcijańskiego, ruchy i stowarzyszenia oraz duszpasterstwa akademickie, które mają w swojej pracy motyw ewangelizacyjny.

 

Bp Ryś zwrócił też uwagę, że są w Polsce regiony, w których do kościoła w niedzielę chodzi zaledwie kilkanaście procent ludzi. Dlatego konieczny jest namysł nad tym jak dotrzeć do tych, którzy utracili kontakt z Kościołem.

 

I Kongres Nowej Ewangelizacji odbędzie się w dniach 28-31 lipca w Kostrzynie nad Odrą podczas Przystanku Jezus - inicjatywy ewangelizacyjnej towarzyszącej Przystankowi Woodstok.

 

Problemy bioetyczne

 

Biskupi dyskutowali też o zapowiadanych ustawach regulujących kwestie bioetyczne. Tematykę tę referował abp Henryk Hoser, przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP. W rozmowie z KAI podkreślił, że w sprawach moralności i sumienia nie powinno się żadnego polityka zmuszać do dyscypliny partyjnej.

 

Przypomniał także stanowisko Kościoła w kwestii związków partnerskich. - Małżeństwo z definicji jest związkiem mężczyzny i kobiety. Osoby homoseksualne do małżeństwa są po prostu niezdolne. One są zdolne do zamieszkania razem, ale nie mogą odpowiadać definicji małżeństwa - powiedział abp Hoser. Abp Hoser przedstawił biskupom ogólną panoramę sytuacji w dziedzinie bioetyki. - Zdajemy sobie sprawę, że działamy w społeczeństwie o różnych poglądach, ale trudno jest przyjąć postawę, że wszystkie poglądy są sobie równe: są lepsze i gorsze, są dobre i złe - powiedział KAI arcybiskup.

 

Przypomniał, że "przedstawiciele Kościoła hierarchicznego nie uczestniczą w debatach parlamentarnych". - Robią to wierni świeccy, którzy powinni być świadomi swojej tożsamości również w zakresie poglądów bioetycznych. Ich zadaniem jest walka o to, by stanowione prawo odpowiadało najwyższym kryteriom moralno-etycznym. To jest strategia Kościoła - wyjaśnił.

 

Taki - zdaniem abp. Hosera - powinien też być kierunek działania posłów katolickich, chrześcijańskich, czy tych, którzy dostrzegają istnienie prawa naturalnego.

 

Jak dodał, niezmiernie ważną kwestią, której broni Kościół, jest określenie, że nowej istocie ludzkiej już od poczęcia przysługują prawa podmiotowe. - Dlatego, że jej rozwój ma charakter linearny, a nie skokowy. Wartość życia ludzkiego nie zależy od stadiów rozwojowych, ani od stopnia manifestacji swojego potencjału, dotyczy to także osób niepełnosprawnych - wyjaśnił abp Hoser.

 

Abp Hoser wspomniał też o niebezpieczeństwie podejmowania prób przedefiniowania płci poprzez przyjęcie definicji społecznej zamiast istniejącej obecnie definicji biologicznej. Może to nastąpić w wyniku ratyfikacji przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z 11 maja 2011 roku ze Stambułu. - Definicja kulturowa jest tam promowana, nie jest ona jednak definicją właściwą i jest nieprawdziwa - powiedział abp Hoser.

 

Katecheza w szkole

 

Biskupi omówili też kwestie dotyczące katechezy. Temat ten - obok spraw finansowania Kościoła - będzie jednym z tematów zaplanowanego na czwartek, 15 marca, spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Episkopatu.

 

Wiceprzewodniczący KEP odniósł się do rozporządzenia MEN, które ma wejść w życie 1 września. W ramowym planie nauczania nie ma lekcji religii ani etyki. Zajęcia te wpisano w szkolny plan nauczania, finansowany przez samorządy. - Taki zapis spowodował samorządach i wśród samych katechetów - ocenił abp Gądecki dodając, że niektóre samorządy zgłaszają, iż nie udźwigną nowych zobowiązań finansowych.

 

Metropolita poznański wyraził oczekiwanie, że w odniesieniu do nauczania religii i etyki nastąpi powrót do poprzednich praktyk.

 

Zdaniem bp. Marka Mendyka, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP sa duże szanse na znalezienie kompromisu. Wystarczy aneks czy nowelizacja podpisanego już rozporządzenia o ramowym planie nauczania oraz dobra wola Ministerstwa Edukacji Narodowej - ocenił w rozmowie z KAI. 7 marca bp Mendyk spotkał się w tej sprawie z minister Krystyną Szumilas. - Jestem optymistycznie nastawiony i ufam, że uda się ten problem rozwiązać - powiedział KAI.

 

Program duszpasterski

 

Biskupi zadecydowali, że nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce realizowany będzie pod hasłem: "Od wiary i chrztu do świadectwa". Program rozłożony jest na cztery lata od 2013 do 2017 r. Głównym celem nowego programu - jak poinformował KAI abp Stanisław Gądecki - jest przygotowanie wiernych na 1050. rocznicę chrztu Polski, która wypada w 2016 r.

 

Nowy program duszpasterski realizowany będzie na czterech podstawowych płaszczyznach. Ewangelizacyjnej - realizowanej poprzez pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem, inicjacyjnej, której celem jest uświadomienia sobie znaczenia i podjęcia łaski sakramentu, formacyjnej, poprzez kształtowanie postaw duchowych i moralnych oraz społecznej - realizowanej drogą pełniejszego podjęcia odpowiedzialności za kształtowanie w duchu wiary swego życia: rodzinnego, społecznego i zawodowego.

 

W ramach czteroletniego programu duszpasterskiego - informuje abp Gądecki - poszczególnych latom liturgicznym towarzyszyć będą konkretne tematy oraz hasła.

 

Abp Gądecki zapowiedział przy okazji ogólnopolskie obchody jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Rozpoczną się one w 2015 r. a do udziału w ich poznańskiej części (jako miejsca, gdzie rozpoczął się chrzest) zaproszony został przez metropolitę poznańskiego Ojciec Święty Benedykt XVI. Równocześnie skierowane zostało doń zaproszenie przez kard. Stanisława Dziwisza do Krakowa, gdzie mógłby przybyć w przypadku gdyby zapadła decyzja organizacji tam Światowych Dni Młodzieży.

 

Wobec ruchów intronizacyjnych

 

Bp Andrzej Czaja zapowiedział dokładną ewidencję grup, które w Polsce i w środowiskach Polonii, odwołują się do idei intronizacyjnych. Przewodniczący Komisji Nauki Wiary Biskupi przypomniał w rozmowie z KAI, że biskupi absolutnie nie zgadzają się z ideą intronizacji Chrystusa na Króla Polski.

 

- Dotychczasowe rozpoznanie pokazuje, że oprócz nurtów, z którymi nie można prowadzić dialogu ze względu na uporczywość trwania przy swoim - chodzi tu o ks. Kiersztyna i ks. Natanka - mamy trzy, które wymagają otwarcia się na nie i podjęcia duszpasterskiej troski - powiedział KAI bp Czaja.

 

Wśród środowisk, z którymi dialog jest możliwy, biskup wymienił Ruch Intronizacji Serca Jezusowego prowadzony przez redemptorystę, o. Jana Mikruta, Rycerstwo Jezusa Chrystusa Króla i krąg będący dziedzictwem działania księży Natanka i Kiersztyna w środowiskach polonijnych. Bp Czaja zaznaczył jednocześnie, że w tych ostatnich środowiskach nie wszyscy są skłonni do współpracy z Episkopatem.

 

Biskup zapowiedział, iż zwróci się do konkretnych osób działających w ruchach intronizacyjnych o dane dotyczące lokalizacji ich wspólnot na terenie Polski. - To jest punkt wyjścia do podjęcia bardzo konkretnego dzieła formacji - zaznaczył bp Czaja. - Na pewno więc do tych grup zostaną powołani kapelani, będziemy starali się towarzyszyć w kształtowaniu życia tych wspólnot - dodał.

 

Bp Czaja przypomniał też, że Episkopat absolutnie nie zgadza się ideą intronizacji Chrystusa na Króla Polski. - To jest absolutnie poza teologią. Biskupi podtrzymali zdecydowanie negatywny stosunek do takiej idei. Jest otwarcie tylko na te wspólnoty, które nie mają takiego właśnie, politycznego wymiaru - podkreślił hierarcha.

 

O przygotowaniach do przyszłorocznego VII Światowego Kongresu mówił na forum Episkopatu bp Stanisław Stefanek, członek Rady KEP ds. Rodziny. Na przełomie maja i czerwca do Mediolanu może przybyć nawet milion uczestników. Uroczystej Mszy św. przewodniczyć będzie papież Benedykt XVI.

 

W programie przewidziane są dwa punkty - studyjny z akcentem, położonym na analizę sytuacji współczesnych rodzin, ich pracy i świętowaniu dnia świętego. Na popołudnia planowane są spotkania rodzin z całego świata.

 

Przestroga przed fałszowaniem prawd wiary

 

Biskup Romuald Kamiński omówił projekt listu pasterskiego w obronie przed fałszowaniem prawd wiary. Będzie on dotyczył takich zagrożeń jak wróżbiarstwo, magia, okultyzm, satanizm, działalność sekt. Jak poinformował KAI bp Kamiński, przyczyną podjęcia prac są liczne listy katolików "z terenu", zaniepokojonych nasilaniem się działalności sekt i filozofii wschodnich. To powoduje, jak podkreślił Ks. Biskup, "olbrzymie zamieszanie" wśród katolików. Ponadto, na co dzień, jak zauważył bp Kamiński, doświadczamy "wielkiej nawałnicy zjawisk" takich jak wróżbiarstwo, magia, satanizm, okultyzm i wiele innych.

 

- Wielu ludzi w sposób nieświadomy wchodzi w tę tematykę nie zdając sobie sprawy, że to jest wejście na teren bardzo daleki do chrześcijaństwa - stwierdził biskup pomocniczy ełcki.

 

Dlatego list pasterski ma pomóc przeciwdziałać wpływowi tych zjawisk na świadomość katolików, pokazać, jak się mają oni przed tym bronić. - Jest to trudne, bo sprawy zabrnęły za daleko - zauważył bp Kamiński.

 

Wybory uzupełniające

 

Biskupi dokonali też wyborów uzupełniających do statutowych gremiów Episkopatu (rad i komisji). Na nowego członka Rady Stałej został wybrany biskup pomocniczy łódzki Adama Lepa. Został wybrany na miejsce bp. Wojciecha Polaka, który po wyborze na sekretarza generalnego Episkopatu do Rady Stałej wchodzi z urzędu.

 

Biskupi zatwierdzili tez statut Rodziny radia Maryja.

 

W wiosennych zebraniach Konferencji Episkopatu Polski tradycyjnie już uczestniczyli delegaci innych Konferencji Biskupich z Europy. Na temat realizacji wezwania do nowej ewangelizacji i przygotowań do Roku Wiary mówił przedstawiciel biskupów włoskich, bizkup z Niemiec przedstawił kwestie ustawodawstwa bioetycznego w swoim kraju. O rozwiązaniach w zakresie finansowania Kościoła mówił przedstawiciele episkopatu węgierskiego, a kwestie społeczne w swoim kraju przybliżył biskup z Hiszpanii.

 

We wtorek wieczorem biskupi uczestniczący w zebraniu wzięli udział w uroczystej Mszy św. z okazji 150. rocznicy rozpoczęcia posługi św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Liturgię sprawowano w archikatedrze św. Jana w Warszawie.

 

1 2  
Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (0)

Sortuj według najnowszych

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook