Krzyż ma zostać we włoskich szkołach

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w pełnym składzie tzw. Wielkiej Izby przyjął 18 marca odwołanie się Włoch od wyroku w sprawie obecności krzyża w szkole. Stosunkiem głosów 15 do 2 sędziowie odrzucili pozew Włoszki fińskiego pochodzenia Soile Lautsi Albertin, domagającej się usunięcia krzyża z klasy, do której chodziło jej dwoje dzieci.

 

Sąd uznał, że obecność krzyża w szkole nie jest złamaniem praw rodziców do wychowania dzieci według ich przekonań ani prawa dziecka do wolności religijnej w myśl Artykułu 2 Pierwszego Protokołu (prawo do nauczania) i Artykułu 9 (wolność myśli i przekonań religijnych) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Według sędziów obowiązku obecności krzyża w salach szkolnych nie można traktować jako indoktrynacji ze strony państwa. Tym samym Trybunał w Strasburgu uwolnił Włochy od oskarżenia o naruszanie praw rodziców do wychowywania dzieci w zgodzie z własnym sumieniem. Podkreślono m.in., że krzyż jest symbolem zasadniczo pasywnym i nie można porównywać jego wpływu na uczniów do działalności dydaktycznej nauczycieli. Zdaniem sędziów, z obecności krzyża w szkole nie wynika obowiązkowe nauczanie chrześcijaństwa.

 

Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej prał. Aldo Giordano wyraził duże zadowolenie z tego wyroku i oświadczył, że jest to „bardzo pozytywny znak” i że „chrześcijańska tożsamość Europy nadal istnieje a obecność krzyża jest znakiem nadziei”.

 

3 listopada 2009 tenże Trybunał orzekł, że wieszanie krzyży w klasach oznacza naruszenie zarówno „prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”, jak i „wolności religijnej uczniów”. Sprawę do Strasburga skierowała wspomniana pani Soile Lautsi Albertin, która w 2002 r. zażądała od kierownictwa szkoły, do której uczęszczało jej dwoje dzieci, usunięcia z klasy krzyża w imię świeckiego charakteru państwa.

 

Informując o całej sprawie polski kapłan ks. Ireneusz Wołoszczuk, filozof prawa i sędzia Trybunału Arcybiskupiego w Strasburgu, zwrócił uwagę, że w Radzie Europy nie ma ustalonych standardów w zakresie stosunków państwo-Kościół. Na 47 krajów członkowskich 16 ma własne, szczególne relacje, przy czym status religii państwowej mają w nich różne wyznania chrześcijańskie; w 11 krajach krzyż jest obecny w miejscach publicznych, a w 25 prowadzone są lekcje religii w szkołach. Zwraca się też uwagę, że program nauczania należy do kompetencji państw członkowskich.

 

W ramach procedury odwoławczej włoski rząd wspierało 10 innych państw członkowskich Rady Europy. Do procesu w charakterze strony trzeciej (amicus curiae) przystąpiły Armenia, Bułgaria, Cypr, Grecja, Litwa, Malta, Monako, San Marino, Rumunia i Rosja (ale nie było w tym gronie Polski), reprezentowane przed sądem przez profesora prawa międzynarodowego na Uniwersytecie Nowy Jork, praktykującego żyda Josefa Weilera.

 

Zdaniem ks. Wołoszczuka, dzisiejszy wyrok Trybunału w Strasburgu w jakimś sensie przerwał pasmo antychrześcijańskiej polityki instytucji europejskich i światowych, które za pomocą rezolucji, aktów prawnych, wyroków i dekretów próbują oderwać się od chrześcijańskich korzeni naszej cywilizacji. Jest również ważnym etapem w stawianiu tamy oświeconemu ateizmowi, będącemu w ciągłej walce z resztkami obecności chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej w Europie.

 

„W tym przypadku Trybunał Praw Człowieka zastosował w stosunku do obecności krzyża interpretacją zawężającą, nie uznając jej, moim zdaniem słusznie, za przejaw prozelityzmu państwowego, a brak wszelkich symboli religijnych nie jest postulowaną neutralnością, ale znakiem ateizmu lub co najmniej agnostycyzmu’ – uważa polski kapłan-prawnik. Dodał, że tym samym sąd w Strasburgu nie przyznał mniejszości ateistycznej prawa do pustej ściany i nie odebrał prawa wierzącej większości do obecności krzyża. W Polsce taka interpretacja jest jeszcze bardziej czytelna niż np. we Włoszech, bo w Polsce od końca la czterdziestych do1990 puste ściany w szkołach, szpitalach i urzędach były bezsprzecznie znakiem nie jakiejkolwiek neutralności, ale narzucanego przez mniejszości ateizmu państwowego.

 

Najważniejszym problemem Trybunału jest prawna interpretacja filozoficznej koncepcji wolności, zawartej w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ścierają się tam ze sobą dwie równoległe, ale całkowicie odrębne koncepcje wolności wewnętrznej, a mianowicie wolność „od” i wolność „do”.

 

Ta pierwsza, zwana też „wolnością negatywną”, oznacza koncepcję wolności wyrosłą z chęci maksymalnego ograniczania nakazów, zakazów i obowiązków. Bardzo czytelnym jej wyrazem było hasło rewolucji obyczajowej 1968 roku – „zakazano zakazywać”. Tak rozumiana wolność dąży do uwolnienia człowieka od wszystkiego, co jest mu narzucone z zewnątrz np. przez państwo, społeczeństwo, tradycję, a zwłaszcza przez moralność i religie.

 

Hasłem takiej wolności stała się „tolerancja”, pojmowana jako zakaz sprzeciwiania się wszelkim podglądom, czynom lub postawom mieszczącym się w „jedynie słusznej” i poprawnej politycznie ideologii liberalno-libertyńskiej, z całkowitym odrzuceniem ich oceny moralnej i tego wszystkiego, co poza tę ideologię wykracza. Granicą tak rozumianej „tolerancji” miałoby być jedynie przestrzeganie obowiązującego prawa, a samo prawo musi się tak zmieniać, aby nie kolidować z tą ideologią.

 

W opozycji do niej jest druga koncepcja, czyli koncepcja wolności „do”, zwana też wolnością pozytywną. Ma ona swe źródło w koncepcji człowieka jako bytu dążącego do doskonałości. Celem tak rozumianej wolności jest stworzenie warunków do tworzenia i rozwijania dobra. Człowiek wolny to ten, który ma możliwość rozwijania siebie samego i działania dla dobra wspólnego. Wolność „do” jako taka zakłada wartościowanie pod kątem dobra zarówno sądów, jak i czynów i postaw. Jej postulatem jest „szacunek”. W języku polskim słowo to jest łatwo zrozumiałe, jako że pochodzi ono od słowa „szacować”, czyli liczyć, oceniać. To właśnie „szacunek” zakłada szukanie dobra w drugiemu człowieku i w jego postępowaniu. Natomiast nieprzekraczalną granicą szacunku jest zło. Z tych właśnie powodów to właśnie szacunek, a nie tolerancja, jest np. wartością chrześcijańską.

 

Dzisiejszy wyrok Trybunału w Strasburgu pokazuje jasno, że stanął on na straży wolności „do”, i to w dosłownym tego sowa znaczeniu, to znaczy wolności „do krzyża” - ocenił ks. Wołoszczuk.

 

 

Włoska minister edukacji zadowolona wyroku Trybunału w Strasburgu

 

Włoska minister edukacji Mariastella Gelmini wyraziła zadowolenie z dzisiejszego orzeczenia Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu. Jest ono zgodne z poczuciem zdecydowanej większości włoskiego społeczeństwa – stwierdziła komentując dla mediów to orzeczenie.


- Jest to wielkie zwycięstwo obrony niezaprzeczalnego symbolu historii i tożsamości kulturowej naszej ojczyzny – stwierdziła min. Gelmini. Jednocześnie przypomniała, że krzyż stanowi syntezę wartości chrześcijańskich, stanowiących podstawy kultury europejskiej i kultury zachodniej: poszanowanie godności osoby ludzkiej i jej wolności.

 

Włoska minister stwierdziła, że krzyż jest symbolem, który nie dzieli lecz jednoczy a jego obecność, także w salach szkolnych nie stanowi zagrożenia dla świeckiego charakteru państwa ani też dla wolności religijnej.

 

- Dzisiejszy dzień jest ważny dla Europy i jej instytucji, które wreszcie, dzięki temu orzeczeniu przybliżają się do najgłębszych idei i wrażliwości swych obywateli – stwierdziła włoska minister edukacji.

 

Parlament Europejski cieszy się  wyroku ws. krzyży we włoskich szkołach

 

Roberta Angelilli, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego z „wielkim zadowoleniem” przyjęła dzisiejszy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, potwierdzający prawo obecności krzyży w szkołach państwowych we Włoszech. – To zwycięstwo Włoch i krajów, które skupiły się u ich boku – oświadczyła Angelilli.


Jej zdaniem „wyrok ten ma wielką wartość, gdyż jest wynikiem walki prowadzonej przez wszystkie siły polityczne, zjednoczone w obronie symbolu, który wyraża wartości wykraczające poza religijne credo”. Obywatele odkrywają w nim bowiem „własne korzenie historyczne i kulturowe”. Przede wszystkim zaś jest on „elementem spajającym” społeczeństwo.

 

Angelilli dodała, że „polityka przyjmowania i tolerancji” prowadzona przez Unię Europejską powinna się najpierw przejawiać w „poszanowaniu tradycji i korzeni tożsamości obywateli państw członkowskich”.

 

Szef włoskiego MSZ: zwyciężyła Europa

 

- Dzisiaj zwyciężyło powszechne odczucie narodów Europy – stwierdził w specjalnym komunikacie po orzeczeniu Trybunału w Strasburgu włoski minister spraw zagranicznych, Franco Frattini.


- Przyjmuję z wielką satysfakcją decyzję Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu uniewinniającą Włochy z oskarżenia o naruszanie swobody myśli, sumienia i wyznawania wiary poprzez umieszczanie krzyża w salach szkolnych – stwierdza szef włoskiej dyplomacji.

 

Zdaniem Frattiniego dzisiaj zwyciężyło powszechne odczucie narodów Europy, gdyż decyzja wyraża nade wszystko głos obywateli broniących swych wartości i swojej tożsamości. Włoski minister spraw zagranicznych wyraził życzenie, aby po tym wyroku Europa z tą samą odwagą podjęła kwestię tolerancji i wolności religijnej.

 


 

Wspomóż Nas

Twoja ocena:

Średnia ocen:

0

Liczba głosów:

0

 

 

Komentarze użytkowników (9)

Sortuj według najnowszych

Zgłoś do moderacji

galk 21:40:39 | 2011-03-22
Interpelacja Ludwika Dorna do premiera Donalda Tuska
http://lubczasopismo.salon24.pl/forum2011/post/289384,azaliz-jestem-strozem-tego-krzyza

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

tolek 15:30:29 | 2011-03-20
do "Zbigniewa"
masz rację gwiazd pięcioramienna, sierp, młot, wiadomy znak słońca, cyrkiel i kątownica to stmbole oświecenia umysłu a nie jakiś tam krzyż, tylko z pod jakiego znaku Ty jesteś bo nie podałeś?

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~Zbigniew 15:11:48 | 2011-03-20
RIPOSTA
W czasach średniowiecza wiary to SĄDY ŚWIECKIE skazywały heretyków, niewierzących w Żydowskiego boga na loch więzienne, pozbawienie mienia, tortury i śmierć na stosie! Do dziś przechowaly się archiwalne dokumenty o wydatkach na kata i inne! Mamy powrót Szatana, egzorcystów-inkwizytorów!
WIelka Izba Unii Europejskiej pokazała jaskrawo, że mamy powrót do wiary średniowiecza. Europa ma korzenie heretyckie strożytnej Grecji, Rzymu i starożytnych kultur śródziemnomorskich.
Judeochrześcijanizm został przywleczony z Izraela, jest mi kulturowo OBCY!
Krucyfiks-krzyż stanowi realistyczny symbol władzy i ucisku, gwałtu i przemocy, prześladowania, tortur i mordu, wypacza umysły, usprawiedliwia zbrodnię. 
Reasumując: gloryfkacja krzyża-krucyfiksa jest wypaczona!
Do refleksji! Ku przestrodze! Ave.
   

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

faflu 22:50:20 | 2011-03-18
Krzyż zawsze będzie zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan, których nie ma już kto nawracać, bo nie ma już Kościoła.

Na co dowodem jest reprezentowanie strony "obrońców krzyża" przez żydowskiego adwokata ....

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~. 22:33:57 | 2011-03-18
Być może znalazł się ktoś, kto wytłumaczył sędziom uniwersalne znaczenie krucyfiksu. Znaczy on przecież m. in. - uwaga wszelacy kierownicy - że przełożeństwo jest służbą. O tym powinni pamiętać urzędnicy każdego szczebla.

Skądinąd to jakaś aberracja, by sąd w jakimś obcym kraju decydował o takich sprawach. Zniechęca to do unii brukselskiej.

Tego rodzaju trybunały, to całe nazewnictwo (komisarze) kojarzy mi się z pewnym molochem. Znacie utwór A. Kołakowskiego "Sąd nad Panem Bogiem"?

http://www.youtube.com/watch?v=7tgTd6be44I

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~katolik 22:26:54 | 2011-03-18
Krzyż zawsze będzie zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla pogan, których nie ma już kto nawracać, bo nie ma już Kościoła.

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~sfistack 22:19:53 | 2011-03-18
A tzw. światłe media milczą! Wupe czy ołnet... Cisza. Ciekawe jakby wyrok zapadł inny... ojojoj - już się boję fety tych piwecUF wOLNOŚCI ;-)

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

~mv 20:45:29 | 2011-03-18
i chwała Bogu .

Oceń odpowiedz

Zgłoś do moderacji

tolek 16:21:51 | 2011-03-18
Nareszcie jakieś rozsądne orzeczenie.

Oceń odpowiedz

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook