Regulamin

A A A

REGULAMIN ZAMIESZCZANIA REKLAM W PORTALU DEON.pl

 
 
 
1.
Reklamy zamieszczane są w portalu DEON.pl na podstawie złożonego zamówienia. Realizacja usługi dokonywana jest na podstawie zasad ogólnych i obowiązujących przepisów prawa. Zamówienie określa liczbę zamawianych emisji, czas trwania kampanii, lokalizację i ewentualne dodatkowe warunki.
 
2.
Złożenie zamówienia publikacji reklam jest równoznaczne z zawarciem umowy o jej realizację przez DEON.pl.
 
3.
Zamówienie musi zostać złożone nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem emisji reklamy.
 
4.
Materiał reklamowy w formie gotowej do zamieszczenia należy dostarczyć najpóźniej na 2 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem emisji reklamy.
Parametry techniczne materiału gotowego do zamieszczenia znajdą Państwo w zakładce "Formy reklam"
 
5.
Zmiany w zamówieniu są możliwe po ich dostarczeniu na piśmie (mailem lub faksem) nie później niż w terminie 3 dni przed datą emisji reklamy.
 
6.
Emisja może zostać odwołana przez Reklamodawcę w całości lub części, nie powodując konsekwencji finansowych wobec Reklamodawcy, na następujących warunkach:
 
a). rezygnacja z zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 3 dni przed datą emisji reklamy.
b). w przypadku gdy rezygnacja z zamówienia wpłynie po terminie określonym w ust. 6a niniejszego paragrafu, DEON.pl jest uprawniony do obciążenia Reklamodawcy wynagrodzeniem w wysokości 50% wartości zamówienia
c). rezygnacja z całości lub części zamówienia musi być dokonana na piśmie (mailem lub faksem) w terminach podanych powyżej, pod rygorem nieważności.
 
7.
W trakcie realizacji kampanii Reklamodawca uzyskuje dostęp do strony WWW ze statystykami dotyczącymi liczby zrealizowanych emisji i liczby kliknięć (jeśli reklama jest klikalna).
 
8.
Jeżeli z przyczyn obiektywnych kampania nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie czasu, odpowiednio wydłużany jest czas jej realizacji lub Reklamodawca może wykorzystać pozostałą liczbę emisji w kolejnym zamówieniu.
 
9.
Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia oraz wszelkie inne uchybienia formalne zamówienia zwalniają DEON.pl z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
 
10.
Niedostarczenie gotowych materiałów reklamowych do emisji w oznaczonym terminie traktowane jest jako odwołanie zamówienia z konsekwencjami określonymi w pkt. 6b.
 
11.
Jeśli w wyniku okoliczności opisanych w punktach powyżej (nieterminowe dostarczenie materiałów reklamowych) termin rozpoczęcia kampanii zostanie za zgodą DEON.pl przesunięty, po stronie DEON.pl nie powstają obowiązki odszkodowawcze z tytułu niezrealizowania zamówienia ani obowiązek zwrotu należności za niezrealizowaną część zamówienia.
 
12.
Płatność za zamówioną emisję reklamy następuje po jej emisji, w ciągu 14 dni od wystawienia faktury.
 
13.
DEON.pl zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia lub wstrzymania zamieszczenia reklamy, albo żądania dokonania zmian, jeżeli:
 
a). treść lub forma reklamy są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, misją i charakterem portalu
b). płatności za wcześniejsze reklamy nie zostały uregulowane, bądź nastąpiły z opóźnieniem.
c). odmowę zamieszczenia reklamy bez podania przyczyny
 
14.
DEON.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych przez Reklamodawcę reklam. Zgodnie z treścią ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji artykuł sponsorowany opatrzony jest informacją: materiał sponsorowany.
 
15.
Po stronie Reklamodawcy pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem.
 
16.
Złożenie przez Reklamodawcę zamówienia jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że zamawiana reklama nie jest sprzeczna z prawem (m. in. z zakazami reklamy, dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami, jak też, że złożenie zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.
 
17.
Konieczność naprawienia wszelkich szkód powstałych w związku z treścią lub formą reklamy (włącznie z kosztami procesu lub innego postępowania prawnego oraz innymi uzasadnionymi wydatkami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) leży po stronie Reklamodawcy.
 
18.
Wszelkie reklamacje należy zgłosić w dniu pierwszej kwestionowanej emisji, co pozwoli na uwzględnienie zmian w kolejnych emisjach reklamy.
 
19.
Reklamacje dotyczące ilości emitowanych form reklamowych i sposobu ich emisji należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty planowanego zakończenia emisji danej kampanii. Po upływie tego terminu reklamacja nie zostanie uwzględniona, a kampania uznana zostanie za zrealizowaną w danym zakresie prawidłowo i zgodnie ze złożonym zamówieniem.
 
20.
Odszkodowanie z tytułu nie wywiązania się DEON.pl z zamówionej kampanii nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia za wyemitowanie kampanii reklamowej zgodnie z zamówieniem.
 
 
UWAGA: zastrzegamy sobie prawo do odmowy emisji reklamy bez podania przyczyn.
 
 

 

 

 

Facebook @portalDEONTwitter @deon_plYouTube @portalDEONplInstagram @deon_plKontakt

Logowanie

 
Opcja umożliwiająca automatyczne logowanie w serwisie przy kolejnej wizycie. Jest aktywna do momentu wylogowania.
zarejestruj się zapomniałeś hasła?
Zaloguj przez Facebook